Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

WARUNKI  UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BT”TATRY”

34-500 ZAKOPANE

UL.CHRAMCÓWKI 35

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez BT „TATRY” określają udział w nich klientów i stanowią integralną część Umowy i  Skierowania.
 2. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i Sprzedającego Umowy-Zgłoszenia oraz opłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.
 3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby objęte Umową-Zgłoszeniem.
 4. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 5. Zasady regulujące współpracę pomiędzy BT „TATRY” a biurami turystycznymi sprzedającymi imprezy na jego rzecz, regulują odrębne umowy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte i błędne informacje udzielone Uczestnikowi przez biuro turystyczne sprzedające imprezy na rzecz Organizatora.

II. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY-ZGŁOSZENIA

 1. W przypadku koniecznym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem, zwłaszcza w przypadku: działań kontrahentów krajowych, innych biur podróży  oraz siły wyższej.
 2. Organizator ma prawo, w przypadku wystąpienia powyższych czynników do podwyższenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że może ono nastąpić nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Przy wzroście ceny imprezy większym niż 7 % jej dotychczasowej wartości Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.
 3. Organizator ma prawo odwołać imprezę w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji oraz braku wymagalnej ilości uczestników.
 4. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Organizator ma obowiązek powiadomić o nich Uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku rezygnacji Uczestnika z powodu zmiany warunków umowy, jest on obowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak jakiejkolwiek informacji będzie traktowany jako akceptacja przez Uczestnika zmiany warunków umowy.
 5. Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe na skutek opóźnień w przewozach, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi zakłóceniami w pracy przewoźników. Powyższe nie stanowi podstawy do odstąpienia Uczestnika od umowy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Przy podpisaniu Umowy-Skierowania Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 20% ustalonej ceny imprezy, a jeżeli zgłoszenie następuje na 20 dni i mniej od daty rozpoczęcia imprezy, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy.
 2. Pozostała część ceny według zawartej umowy.
 3. Miejscem płatności jest biuro  lub wskazany rachunek bankowy.
 4. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy Organizatora, datą płatności jest data stempla banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze.
 5. Brak wymagalnych wpłat w oznaczonych terminach powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy. Wygaśnięcie umowy nie wiąże się z obowiązkiem zawiadamiania o tym fakcie Klienta, a wpłacone zaliczki  podlegają zwrotowi po potrąceniu kary umownej w wysokości według opisu w pkt. IV 3.

IV. REZYGNACJE I ZWROTY


 1. Rezygnacja Uczestnika z imprezy może nastąpić  pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia w biurze Organizatora. Przy rezygnacji w formie listu, listu poleconego lub faxu, za datę rezygnacji uznaje się dzień odbioru listu, listu poleconego lub faxu przez Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy, związanej z zaistnieniem przyczyn wymienionych w pkt. II 2,3 Warunków Uczestnictwa, Organizator zwraca całość wpłat uiszczonych na poczet imprezy.
 3. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z imprezy z innych przyczyn , Organizator ma prawo do nałożenia kar umownych w następujących wysokościach:
 • Przy rezygnacji w terminie nie krótszym niż do 30 dni włącznie przed rozpoczęciem imprezy – 40,00 zł. /os. ;
 • Przy rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 20% wartości imprezy ;
 • przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 70% wartości imprezy ;
 • przy rezygnacji na 7 dni i mniej  przed rozpoczęciem imprezy  100% wartości imprezy ;
 1. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy, z jednoczesnym wskazaniem osób spełniających  wszelkie warunki udziału w imprezie i wyrażających na to zgodę, jednakże nie później niż 5 dni przed terminem wyjazdu ,Organizator zrezygnuje z dochodzenia kwot należnych mu z tytułu  odstąpienia Uczestnika od umowy, poza uzasadnioną karą umowną w wysokości 40,00 zł. /os. Potrącenie tej samej kwoty stosuje się w przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na  zmianę przez Uczestnika terminu wyjazdu.
 1. Zwrotu odpowiednich kwot dokonuje Organizator do 14 dni od daty odstąpienia Uczestnika od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie przysługują.

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji przez Organizatora imprezy turystycznej można zgłaszać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do 7 dni od daty zakończenia imprezy. Decyduje dzień nadania listu, listu poleconego lub faxu przez Uczestnika.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora jest zgłoszenie przedmiotu reklamacji przedstawicielowi Organizatora w trakcie imprezy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Roszczenia finansowe Uczestnika związane z jego wydatkami, które poniósł z winy Organizatora, winny być udokumentowane rachunkami . Niniejsze dokumenty należy dołączyć do reklamacji składanej przez Uczestnika.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie okres 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi.

VI. UBEZPIECZENIE

 1. BT „TATRY” ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej w PZU.
 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia wywołane na skutek zażywania alkoholu, narkotyków bądź innych środków o zbliżonym działaniu.
 3. Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w imprezie organizowanej przez BT „TATRY”

VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty tożsamości.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w obiektach hotelowych i na wycieczkach.
 3. Uczestnik winien stosować się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, mających na celu  właściwą realizację imprezy.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, skradziony lub zniszczony w czasie imprezy bagaż Uczestnika. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za  przedmioty  wartościowych te : kamera, aparat, biżuteria itp. oraz szkód powstałych z tytułu zaniedbania przez Uczestnika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sprzedaży agencyjnej Uczestnika obowiązują Warunki Uczestnictwa bezpośredniego Organizatora imprezy.
 2. Postanowienia niniejszych warunków obowiązują Uczestnika i wszystkie osoby objęte jego Umową-Skierowaniem.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem podlegają kompetencjom sądu Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Uczestnik  wyraża  zgodę na przechowywanie objętych  niniejszą  umową  danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz.883), ich przetwarzanie oraz wykorzystanie w celu informowania o usługach BT „TATRY”
 6. Organizator oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC PZU  oraz zezwolenie nr 124 wydane przez Wojewodę Małopolskiego.